ประโยชน์จากการใช้ e-Auction

บริษัทที่นำ e-Auction ไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อ จะได้ประโยชน์ดังนี้

 

ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย

ด้วยกลไกการเสนอราคาของ e-Auction ที่ทำให้ผู้ขายแข่งขันประมูลราคานั้น บริษัทจึงได้ราคาซื้อสินค้าที่ต่ำลงจากราคาตลาด จากสถิติการใช้ e-Auction ที่ผ่านมา จะช่วยให้บริษัทประหยัดต้นทุนลงเฉลี่ย 8-10% หรือเท่ากับบริษัทจะได้กำไรเพิ่ม 8-10% นั่นเอง

ประโยชน์จากการใช้ e-Auction
ประโยชน์จากการใช้ e-Auction

เพิ่มความโปร่งใส

ในระบบ e-Auction ผู้ขายสินค้าสามารถเสนอราคาแข่งขันกันเองได้อย่างเต็มที่ โดยไม่มีฝ่ายจัดซื้อเข้ามาดำเนินการต่อรองราคา จึงเป็นการตัดปัญหาที่ฝ่ายจัดซื้ออาจถูกมองว่าเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ขายหรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดรายหนึ่ง ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อมากขึ้น

ประหยัดเวลาการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ

ด้วยขั้นตอนการเสนอราคาและต่อรองราคากับผู้ขาย เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามาก ทั้งการติดต่อผู้ขายแต่ละรายให้ส่งใบเสนอราคาจนครบราย ทำการต่อรองราคากับผู้ขายแต่ละราย บางครั้งด้านผู้ขายเองอาจต้องกลับไปพิจารณาปรับราคากลับไปกลับมาหลายๆ รอบ ทำให้ฝ่ายจัดซื้อต้องใช้พนักงานจำนวนมาก หรืออาจต้องใช้เวลาทำงานมาก หรือใช้เวลานานกว่าจะสรุปผลการเสนอราคา เป็นต้น

ดังนั้นการใช้ e-Auction จะช่วยลดเวลาการทำงานลง และฝ่ายจัดซื้อสามารถใช้เวลาในการพัฒนางานจัดซื้ออื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สรรหา/คัดเลือกผู้ขาย วิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้มราคาสินค้า พิจารณา/ปรับปรุงกลยุทธ์การจัดซื้อ เป็นต้น

ประโยชน์จากการใช้ e-Auction

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประมูลงานเอกชน e-Auction

065-929-0731, 085-487-2660

bidding@bizdimension.com