e-Auction คือ อะไร?

e-Auction หรือ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบ Online Platform ที่นำมาใช้กับงานจัดซื้อของบริษัท โดยปรับขั้นตอนการ “เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายสินค้า” มาใช้เป็นระบบ e-Auction แทน

e-Auction เป็นระบบที่กำหนดให้เฉพาะผู้ขายสินค้าที่บริษัทคัดเลือกแล้ว เสนอราคาที่ต้องการขายเข้าระบบ ในลักษณะการแข่งขันเสนอราคาระหว่างผู้ขายที่ถูกคัดเลือกในสินค้าชนิดนั้นๆ ผู้ขายสามารถเสนอราคาลดลงไปเรื่อยๆโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอราคาแต่จำกัดเวลาการเสนอราคา เช่นภายใน 30 นาที 60 นาที เป็นต้น รูปแบบการเสนอราคานี้จึงเสมือนการประมูลแข่งขันราคาให้กับบริษัทที่ซื้อสินค้า ผู้ขายที่ให้ราคาต่ำสุดจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ที่บริษัทจะเลือกซื้อสินค้า โดยเฉลี่ยการจัดซื้อด้วยระบบ e-Auctionสามารถจัดซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงประมาณ 8-10%

e-Auctionจึงเป็นระบบที่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยนำมาใช้ในการจัดซื้อสินค้า จัดจ้างบริการ รวมถึงการขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรที่ไม่ใช้งาน มีการนำระบบ e-Auctionมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 2544 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐฯก็กำหนดให้ใช้ e-Auction ในการจัดซื้อทุกส่วนราชการ

e-Auction คือ อะไร?

ขั้นตอนการ e-Auction ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการ e-Auction ในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยทั่วไปบริษัทเอกชนจะมีขั้นตอนการจัดซื้อ(จัดจ้าง)แสดงตามแผนภาพข้างต้น ระบบ e-Auction จะเข้ามาแทนขั้นตอน “การต่อรองราคากับผู้ขาย” ดังนี้

  1. ภายหลังจากที่บริษัท คัดเลือกผู้ขาย ที่มีสินค้าตรงตามสเปกที่กำหนดแล้ว ในขั้นตอน “ การต่อรองราคากับผู้ขาย” ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทจะขอใบเสนอราคาจากผู้ขายแต่ละราย และมักจะต่อรองราคาเฉพาะกับรายที่เสนอราคาต่ำสุดเพียง1-2 รายอีกไม่เกิน1-2 ครั้ง ในขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนมาใช้ e-Auction แทน โดยบริษัทจะแจ้งความประสงค์ใช้ระบบ e-Auction มายังบีส ไดเมนชั่นพร้อมนำส่งชื่องานเสนอราคาประมูล ราคาเริ่มต้น และรายชื่อพร้อมข้อมูลเบอร์/e-mailติดต่อผู้ขาย ทุกรายที่ผ่านการคัดเลือก
  2. บีส ไดเมนชั่น ติดต่อประสานงานไปยังผู้ขายทุกรายเพื่อทราบวิธีการเสนอราคาด้วยระบบ e-Auction อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตที่ต้องใช้ในการเสนอราคา แจ้งวัน-เวลาการเสนอราคา พร้อมทั้งให้ผู้ขายทดลองเข้าเสนอราคาในระบบ
  3. ในวันเสนอราคา "บีส ไดเมนชั่น" จะมอนิเตอร์ระบบและประสานงานผู้ขายทุกรายเพื่อให้สามารถเข้าเสนอราคาในระบบได้ โดยเมื่อถึงกำหนดเวลาการเสนอราคา เฉพาะผู้ขายรายที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทจึงจะสามารถ ต่ออินเตอร์เน็ตเข้ามายังเว็บไซต์ที่กำหนดได้ เมื่อผู้ขายเสนอราคาที่ต้องการขายเข้าสู่ระบบ ระบบจะแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าราคาที่เสนอเข้าสู่ระบบเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในระบบหรือไม่ หากราคาที่เสนอยังไม่ต่ำสุด (หมายถึงอาจไม่เป็นผู้ได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท) ผู้ขายก็สามารถเสนอราคาลดลงได้อีก ขณะเดียวกันผู้ขายรายอื่นๆก็จะทราบสถานะการเสนอราคาของตนตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้นผู้ขายทุกรายจึงสามารถเสนอราคาใหม่ที่ลดลงจากราคาเดิมได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในเวลาที่กำหนดให้เสนอราคา กลไกการทำงานของ e-Auction นี้จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ขายพยายามประมูลแข่งขันราคากัน เป็นผลให้บริษัทสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลงจากราคาปกติที่ได้หรือทำให้บริษัทประหยัดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการซื้อลง
  4. หลังจากจบการเสนอราคา บีส ไดเมนชั่นจะนำส่งรายงานสรุปผลการเสนอราคา e-Auction ไปยังบริษัททราบทาง e-Mail ตัวอย่างข้อมูลการเสนอราคา e-Auction ภายหลังจบการเสนอราคา

รูปแบบของการประมูล e-Auction

e-Auction สามารถนำไปใช้กับการเสนอราคาและต่อรองราคา ทั้งแบบเสนอแข่งราคาลง (Reverse Auction) และเสนอแข่งเพิ่มราคาได้ (Forward Auction) ดังนั้นจึงสามารถนำ e-Auction มาใช้กับการจัดซื้อสินค้า (การจัดจ้างงานบริการ) หรือการขายสินค้า ก็ได้ โดยมีรูปแบบการประมูลดังต่อไปนี้

Sealed Bid Auction

การประมูลแบบ ปิดราคา

เป็นรูปแบบการประมูลที่ไม่แสดงราคาและข้อมูลใดๆ ของผู้ประมูลรายอื่น โดยระบบจะแสดงเครื่องหมายรูป “ค้อน” บนหน้าจอของผู้ร่วมประมูลที่เสนอราคาดีที่สุด สามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดครั้ง เหมาะสำหรับงานประมูลที่ไม่ต้องการเปิดเผยราคาต่ำสุด/สูงสุดของการประมูล ต้องการผู้ชนะเพียงรายเดียว มีผู้เข้าร่วมประมูลน้อยราย ซึ่งสินค้าหรือบริการที่จะดำเนินการประมูลมีระดับมาตรฐานเดียวกัน

English Auction

การประมูลแบบ เปิดราคา

เป็นรูปแบบการประมูลที่ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยสามารถเห็นราคาสุดท้ายของผู้ประมูลรายอื่น แต่จะไม่ทราบว่าเป็นของผู้ร่วมประมูลรายใด ทั้งนี้ระบบจะแสดงเครื่องหมายรูป “ค้อน” ที่หน้าจอของผู้ประมูลที่มีราคานำอยู่เท่านั้น เหมาะสำหรับการประมูลสินค้าที่จำหน่ายโดยทั่วไป มีผู้เข้าประมูลจำนวนมาก

Price Per Performance

การประมูลแบบ หลายตัวแปร

เหมาะสำหรับผู้ริเริ่มการประมูลต้องการคัดเลือกผู้ชนะการประมูลจากการ พิจารณามากกว่า 1 ปัจจัย โดยนำนำหลักการของ Price Per Performance (PPP) มาประยุกต์ใช้กับการประมูลที่ผู้ริเริ่มการประมูลเป็นผู้กำหนดขึ้น ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ระบบจะทำการคำนวณค่า PPP ออกมาให้อัตโนมัติ ผลที่ได้คือผู้ริเริ่มการประมูลจะได้รับสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพ

Multi - item Auction

การประมูลแบบกลุ่ม หลายรายการ

เหมาะสำหรับผู้ริเริ่มการประมูลที่ต้องการจัดงานประมูลแบบหลายรายการในเวลา เดียวกัน ผู้ขายสามารถแข่งขันราคา โดยผู้ขายไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มเดียวกัน รูปแบบในการประมูลนี้ สามารถเปิดประมูลได้พร้อมกันทั้ง แบบเปิดและแบบปิด ผลที่ได้ คือ การแข่งขันราคาจะจบในเวลาอันรวดเร็ว ผู้ริเริ่มการประมูลสามารถเห็นผู้ชนะได้มากกว่า 1 ราย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประมูลงานเอกชน e-Auction

02-298-0345 ต่อ 326 หรือ 332

bidding@bizdimension.com