e-Auction คือ อะไร?

e-Auction หรือ การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คือ ระบบ Online Platform ที่นำมาใช้กับงานจัดซื้อของบริษัท โดยปรับขั้นตอนการ “เจรจาต่อรองราคากับผู้ขายสินค้า” มาใช้เป็นระบบ e-Auction แทน

e-Auction เป็นระบบที่กำหนดให้เฉพาะผู้ขายสินค้าที่บริษัทคัดเลือกแล้ว เสนอราคาที่ต้องการขายเข้าระบบ ในลักษณะการแข่งขันเสนอราคาระหว่างผู้ขายที่ถูกคัดเลือกในสินค้าชนิดนั้นๆ ผู้ขายสามารถเสนอราคาลดลงไปเรื่อยๆโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอราคาแต่จำกัดเวลาการเสนอราคา เช่นภายใน 30 นาที 60 นาที เป็นต้น รูปแบบการเสนอราคานี้จึงเสมือนการประมูลแข่งขันราคาให้กับบริษัทที่ซื้อสินค้า ผู้ขายที่ให้ราคาต่ำสุดจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ที่บริษัทจะเลือกซื้อสินค้า โดยเฉลี่ยการจัดซื้อด้วยระบบ e-Auctionสามารถจัดซื้อสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงประมาณ 8-10%

e-Auctionจึงเป็นระบบที่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยนำมาใช้ในการจัดซื้อสินค้า จัดจ้างบริการ รวมถึงการขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรที่ไม่ใช้งาน มีการนำระบบ e-Auctionมาใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 2544 รวมถึงหน่วยงานภาครัฐฯก็กำหนดให้ใช้ e-Auction ในการจัดซื้อทุกส่วนราชการ

e-Auction คือ อะไร?

ขั้นตอนการ e-Auction ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการ e-Auction ในการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยทั่วไปบริษัทเอกชนจะมีขั้นตอนการจัดซื้อ(จัดจ้าง)แสดงตามแผนภาพข้างต้น ระบบ e-Auction จะเข้ามาแทนขั้นตอน “การต่อรองราคากับผู้ขาย” ดังนี้

  1. ภายหลังจากที่บริษัท คัดเลือกผู้ขาย ที่มีสินค้าตรงตามสเปกที่กำหนดแล้ว ในขั้นตอน “ การต่อรองราคากับผู้ขาย” ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทจะขอใบเสนอราคาจากผู้ขายแต่ละราย และมักจะต่อรองราคาเฉพาะกับรายที่เสนอราคาต่ำสุดเพียง1-2 รายอีกไม่เกิน1-2 ครั้ง ในขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนมาใช้ e-Auction แทน โดยบริษัทจะแจ้งความประสงค์ใช้ระบบ e-Auction มายังบีส ไดเมนชั่นพร้อมนำส่งชื่องานเสนอราคาประมูล ราคาเริ่มต้น และรายชื่อพร้อมข้อมูลเบอร์/e-mailติดต่อผู้ขาย ทุกรายที่ผ่านการคัดเลือก
  2. บีส ไดเมนชั่น ติดต่อประสานงานไปยังผู้ขายทุกรายเพื่อทราบวิธีการเสนอราคาด้วยระบบ e-Auction อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตที่ต้องใช้ในการเสนอราคา แจ้งวัน-เวลาการเสนอราคา พร้อมทั้งให้ผู้ขายทดลองเข้าเสนอราคาในระบบ
  3. ในวันเสนอราคา "บีส ไดเมนชั่น" จะมอนิเตอร์ระบบและประสานงานผู้ขายทุกรายเพื่อให้สามารถเข้าเสนอราคาในระบบได้ โดยเมื่อถึงกำหนดเวลาการเสนอราคา เฉพาะผู้ขายรายที่ได้รับคัดเลือกจากบริษัทจึงจะสามารถ ต่ออินเตอร์เน็ตเข้ามายังเว็บไซต์ที่กำหนดได้ เมื่อผู้ขายเสนอราคาที่ต้องการขายเข้าสู่ระบบ ระบบจะแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าราคาที่เสนอเข้าสู่ระบบเป็นราคาที่ต่ำที่สุดในระบบหรือไม่ หากราคาที่เสนอยังไม่ต่ำสุด (หมายถึงอาจไม่เป็นผู้ได้รับการสั่งซื้อสินค้าจากบริษัท) ผู้ขายก็สามารถเสนอราคาลดลงได้อีก ขณะเดียวกันผู้ขายรายอื่นๆก็จะทราบสถานะการเสนอราคาของตนตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้นผู้ขายทุกรายจึงสามารถเสนอราคาใหม่ที่ลดลงจากราคาเดิมได้ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในเวลาที่กำหนดให้เสนอราคา กลไกการทำงานของ e-Auction นี้จึงเป็นการกระตุ้นให้ผู้ขายพยายามประมูลแข่งขันราคากัน เป็นผลให้บริษัทสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลงจากราคาปกติที่ได้หรือทำให้บริษัทประหยัดต้นทุน/ค่าใช้จ่ายในการซื้อลง
  4. หลังจากจบการเสนอราคา บีส ไดเมนชั่นจะนำส่งรายงานสรุปผลการเสนอราคา e-Auction ไปยังบริษัททราบทาง e-Mail ตัวอย่างข้อมูลการเสนอราคา e-Auction ภายหลังจบการเสนอราคา

รูปแบบของการประมูล e-Auction

e-Auction สามารถนำไปใช้กับการเสนอราคาและต่อรองราคา ทั้งแบบเสนอแข่งราคาลง (Reverse Auction) และเสนอแข่งเพิ่มราคาได้ (Forward Auction) ดังนั้นจึงสามารถนำ e-Auction มาใช้กับการจัดซื้อสินค้า (การจัดจ้างงานบริการ) หรือการขายสินค้า ก็ได้ โดยมีรูปแบบการประมูลดังต่อไปนี้

Sealed Bid Auction

การประมูลแบบ ปิดราคา

เป็นรูปแบบประมูลที่ไม่แสดงข้อมูลราคาของผู้ประมูลรายอื่น ผู้เข้าร่วมประมูลจะเห็นเฉพาะข้อมูลราคาของตนเอง และตรวจสอบสถานะราคาที่ยื่นเสนอได้ โดยระบบจะแสดงสัญลักษณ์รูป “ค้อน” บนหน้าจอหากราคาที่ยื่นเสนอดีที่สุดเท่านั้น และการยื่นเสนอราคาทำได้ไม่จำกัดภายในระยะเวลาประมูล

**รูปแบบนี้เหมาะกับงานประมูลที่มีผู้เข้าแข่งขันน้อยราย เพราะระบบไม่เปิดข้อมูลราคาต่ำสุดและจำนวนผู้เข้าเสนอราคา เป็นผลให้ผู้เปิดประมูลได้ราคาที่ดีที่สุดได้อย่างแท้จริง**

English Auction

การประมูลแบบ เปิดราคา

เป็นรูปแบบการประมูลระบบแสดงราคาที่ดีที่สุดในขณะประมูล แต่ไม่ระบุว่าเป็นของผู้เข้าร่วมประมูลรายใด (ผู้เข้าร่วมประมูลที่เสนอราคาดีที่สุด ระบบจะแสดงสัญลักษณ์รูป “ค้อน” บนหน้าจอ) และการยื่นเสนอราคาทำได้ไม่จำกัดภายในระยะเวลาประมูล

**รูปแบบนี้เหมาะสำหรับงานจัดซื้อที่มีผู้เข้าร่วมประมูลจำนวนมาก ไม่เหมาะกับงานจัดซื้อที่มีผู้เข้าประมูลน้อยราย หรือ ผูกขาดในตลาด**

Price Per Performance Auction

การประมูลแบบ หลายตัวแปร

เป็นรูปแบบการประมูลที่นำหลักการของ Price Per Performance (PPP) มาประยุกต์ใช้ ผู้ริเริ่มต้องประเมินค่าคะแนนปัจจัยอื่น ๆ ของผู้เข้าประมูลทุกราย มาประกอบกับราคาที่ยื่นเสนอ โดยระบบจะคำนวณราคากับค่าคะแนนจากปัจจัยอื่น ๆ แล้วนำมาเทียบเพื่อหาผู้ที่ค่าต่อคะแนนดีที่สุด (PPP) ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลที่มีค่าต่อคะแนนดีที่สุด ระบบจะแสดงสัญลักษณ์รูป “ค้อน” บนหน้าจอ (ค่าคะแนนปัจจัยอื่น ๆ ของผู้เข้าประมูลทุกราย ผู้ริเริ่มจะเป็นผู้กำหนด) การยื่นเสนอราคาทำได้ไม่จำกัดภายในระยะเวลาประมูล

**รูปแบบนี้เหมาะสำหรับงานจัดซื้อที่ผู้ริเริ่มพิจารณาปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากราคาที่ยื่นเสนอ หรือ รายการจัดซื้อที่มีปัจจัยอื่น ๆ มีผลกับการพิจารณาเลือก นอกเหนือจากราคาเพียงอย่างเดียว**

Multi – Variable Auction

การประมูลแบบแจงหลายรายการ

เป็นรูปแบบการประมูลที่ผู้ริเริ่มพิจารณาผู้ชนะการประมูลรายเดียว แต่ต้องการให้ผู้เข้าประมูลยื่นเสนอราคาแยกเป็นรายการย่อย (ผู้เข้าร่วมประมูลต้องยื่นเสนอราคาได้ครบทุกรายการย่อย)

ระบบจะประมวลผลผู้เสนอราคาดีที่สุดจากราคาร่วมทุกรายการ โดยแสดงสัญลักษณ์รูป “ค้อน” บนหน้าจอผู้เข้าร่วมเสนอราคาที่ราคารวมทุกรายการดีที่สุด การยื่นเสนอราคาทำได้ไม่จำกัดภายในระยะเวลาประมูล

**รูปแบบนี้เหมาะกับกลุ่มงานซื้อที่แต่ละรายการย่อยมีจำนวนซื้อแตกต่างกันมาก ซึ่งหากประมูลราคาแบบรวมทั้งล็อตรายการที่ซื้อจำนวนมากอาจราคาสูงจนมีผลทำให้ราคารวมล็อตสูงขึ้นได้**

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประมูลงานเอกชน e-Auction

064-184-2465, 085-487-7870

bidding@bizdimension.com