เกี่ยวกับเรา PDF Print E-mail

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

บีส ไดเมนชั่นประกอบธุรกิจให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ปี 2543 ทั้งให้บริการระบบ e-Marketplace,            e-Auction, การออกแบบและบริหารจัดการเว็บไซต์ และการให้คำแนะนำปรึกษาบริหารการตลาดออนไลน์

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 92.5% โดย 20% เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออกอาหารทะเล คือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  บริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ ปรึกษากระทรวงการคลังเป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A เพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านการให้บริการ e-Auction บริษัทได้ให้บริการระบบเสนอราคาประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(หรือ e-Auction) ให้กับภาคเอกชนชั้นนำหลายแห่งในประเทศ ซึ่งนำระบบ e-Aucitonไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างให้เกิดประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน/ค่าใช้จ่าย เพิ่มความโปร่งใสในการจัดซื้อ และยังได้ให้บริการระบบe-Auction กับหน่วยงานรัฐบาลไทย โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อให้บริการคำปรึกษาและระบบซอฟต์แวร์ในการจัดซื้อจัดจ้างแก่หน่วยงานภาค รัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัด ซึ่งถือเป็น “บีส ไดเมนชั่น เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางเพียง 1 ใน 2 รายแรกที่เข้าให้คำปรึกษา/ระบบการประมูลต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในการจัดทำประกาศ “การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ใช้กับหน่วยราชการ”


ประวัติการขึ้นทะเบียนของบริษัท ในฐานะเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แก่ภาครัฐ การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา ITดังนี้

กรกฎาคม 2545 :

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ ประเภท A จากกระทรวงการคลัง

ธันวาคม 2545 :

ได้รับการอนุญาตให้เป็น 1 ใน 2 รายแรกที่ได้รับการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนจากกรมบัญชีกลาง ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งเลขที่ 1/2545

กุมภาพันธ์ 2549 :

ได้รับการอนุญาตให้เป็น 1 ใน 2 รายแรกที่ได้รับการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนจากกรมบัญชีกลาง ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศโดยกรมบัญชีกลาง เรื่องการขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ คำสั่งเลขที่ 1/2545

กรกฏาคม 2550 :

PA Associates Consulting บริษัทที่ปรึกษากรมบัญชีกลาง ได้เข้าประเมินผลด้านเทคนิคของบริษัท และมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน บีส ไดเมนชั่น ระดับ ผ่านอย่าง ดี (ระดับ 5.00)  (ระดับคะแนนขั้นต่ำที่ถือว่าผ่านคือ ระดับ 2 ระดับคะแนนสูงสุดคือระดับ 5.00 )

สิงหาคม 2552 :

ได้รับการประเมินผลผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์โดยกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ 2552 และมีหนังสือแจ้งผลการประเมิน บีส ไดเมนชั่น ระดับ ดี

กันยายน 2555 :

ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2553จาก ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สิงหาคม 2556 :

ได้รับการประเมินผลการดำเนินงานเป็นอันดับ 1 ทั้งด้านการดำเนินงานและด้านเทคนิค ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปีงบประมาณ 2554 และจาก ประจำปีงบประมาณ 2555 ศูนย์บริการวิชาการแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ผลการดำเนินงานของบีส ไดเมนชั่น ในฐานะผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ กับภาครัฐ

บีส ไดเมนชั่น เป็นบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางที่ขึ้นทะเบียนจาก กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีผลงานการเป็นผู้ให้บริการตลาดกลางฯ มีการจัดประมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ผลงาน e-Auction ที่เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อให้กับบริษัท ได้แก่

  1. การจัดบัตรประชาชนอเนกประสงค์ Smart Card ให้กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นการจัดประมูลนอกSiteงานบริษัท มูลค่าประมูล 1,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่างบประมาณประมูล e-Auctionสูงสุดในประเทศไทยในปี 2547
  2. โครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมีวงเงินงบประมาณ 5,130,953,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่างบประมาณประมูลe-Auctionที่จัดประมูลฯ สูงสุดในประเทศไทยในปี 2554
  3. โครงการการซื้อรถโดยสารรุ่นใหม่สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ (Passenger Coach Set) จำนวน 115 คัน ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยมีวงเงินงบประมาณ4,719,000,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่างบประมาณประมูล  e-Auctionที่จัดประมูลฯ สูงสุดในประเทศไทยในปี 2556

จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้ให้บริการระบบ e-Auction กับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนสำนักนายกรัฐมนตรี ทุกกระทรวงและทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย มากกว่า 12,670หน่วยงาน มูลค่าประมูลงานต่อปีสูงถึง 123,969,301,396 ล้านบาท บริษัทได้ขยายการดำเนินการให้บริการให้ทั่วถึงหน่วยงานในต่างจังหวัด โดยจัดตั้งในรูปสำนักงานสาขามีการจัดตั้งเป็นสำนักงานออฟฟิศและว่าจ้าง พนักงานในท้องถิ่นนั้นๆเพื่อให้บริการ จากที่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานสาขาต่างจังหวัดรวม 15 สาขา ครอบคลุมทุก 6 ภาค ของประเทศ ดังนี้

  1. สำนักงานใหญ่ กรุงเทพ : อาคารสำนักงานเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
  2. สำนักงานภาคเหนือ : สาขาเชียงราย อำเภอเมือง / สาขาเชียงใหม่ อำเภอสันทราย / สาขาพิษณุโลก อำเภอเมือง / สาขานครสวรรค์ อำเภอเมือง
  3. สำนักงานภาคกลาง : สาขาสุพรรณ อำเภอเมือง / สาขานนทบุรี
  4. สำนักงานภาคตะวันออก และ ตะวันออกเฉียงเหนือ : สาขาเพชรบุรี อำเภอเมือง/ สาขาระยอง อำเภอเมือง / สาขาขอนแก่น อำเภอเมือง / สาขาอุดรธานี อำเภอเมือง / สาขานครราชสีมา อำเภอเมือง / สาขาอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ
  5. สำนักงานภาคใต้ : สาขานครศรีธรรมราช อำเภอเมือง / สาขาสงขลา อำเภอหาดใหญ่
Last Updated on Friday, 30 January 2015 10:06