ระบบข้อมูลสินค้า (e - Catalog)

 

ระบบข้อมูลสินค้า  (e - Catalog)

 


 

วัตถุประสงค์ของระบบ e-Catalog

 

ด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ แนวทางในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) กำหนดให้ผู้ค้ามีหน้าที่ต้องลงทะเบียนในระบบ e-GP และดำเนินการจัดทำระบบข้อมูลสินค้า (e-Catalog) เพื่อนำเข้าข้อมูลและแคตตาล็อกสินค้า ตลอดจนปรับปรุงสินค้าหรืองานจ้างให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 

ท่านซึ่งเป็นเจ้าของสินค้าและบริการ หากมีความประสงค์จะขายสินค้าหรือให้บริการแก่ส่วนราชการผู้จัดหา ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จึงมีหน้าที่ต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลสินค้าและบริการในระบบ e-Catalog นี้

 

ระบบ e-Catalog คืออะไร

 

ระบบ e-Catalog คือ ระบบที่ผู้ค้าต้องลงทะเบียนเป็นผู้ค้าในระบบ e-GP เพื่อแสดงความประสงค์จะใช้บริการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-Catalog นี้โดยนำข้อมูลสินค้าอันประกอบด้วย รูปภาพสินค้าพร้อมคำบรรยายประกอบ รายละเอียดสินค้า คุณสมบัติสินค้า คำแนะนำสินค้า ราคาสินค้า บันทึกลงไปในระบบโดยข้อมูลในระบบ e-Catalog นี้ จะถูกจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกต่อการสืบค้นของส่วนราชการผู้จัดหา

 

ประโยชน์ที่ได้รับ

 

กรณีที่ท่านเป็นผู้ค้าที่ลงทะเบียนในระบบ  e-Catalog ท่านจะได้รับประโยชน์ดังนี้

 

1. เพิ่มโอกาสในการขายสินค้า โดยเข้าเป็นผู้ค้า/ผู้รับจ้างกับส่วนงานราชการผู้จัดหา ทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และ ส่วนท้องถิ่น

 

2. เพิ่มช่องทางในการนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการผ่านระบบ e-Catalog และเปิดโอกาสให้บริษัท ห้างร้าน เอกชน  เข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการจากระบบ e-Catalog ได้

 

การให้บริการ e-Catalog โดยบริษัท ผู้ให้บริการ e-Catalog

 

ในการจัดทำข้อมูล e-Catalog นั้น ผู้ค้าสามารถดำเนินการจัดทำและบันทึกข้อมูลลงไปในระบบ e-Catalog ได้ด้วยตนเอง แต่หากผู้ค้ารายใดประสบปัญหาในการนำเข้าข้อมูลหรืออัพเดตข้อมูลในระบบ อันสืบเนื่องมาจากไม่มีความรู้เกี่ยวกับระบบ e-Catalog ขาดความชำนาญในการจัดทำข้อมูลสินค้าในระบบ e-Catalog ขาดบุคลากรในการบันทึกข้อมูล ติดปัญหาเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน ระบบเทคโนโลยีในการจัดทำข้อมูล หรือ ระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ และอื่นๆ ท่านสามารถเลือกใช้บริการจากบริษัทผู้ให้บริการ e-Catalog โดยบริษัทผู้ให้บริการจะดำเนินการให้บริการดังต่อไปนี้

 

แนะนำและให้คำปรึกษา  ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำงานในระบบ e-Catalog

 

นำเข้าข้อมูลสินค้าในระบบ e-Catalog

 

แก้ไขปรับปรุงข้อมูลสินค้าในระบบ e-Catalog

 


 

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ ระบบ e-Catalog : บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

 

979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน
แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54
โทรสาร 02-298-0331-2
อีเมล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it