หน้าแรก ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกรุงเทพมหานคร

การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมด้วยวิธีการซื้อหรือการจ้าง แต่ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษที่สามารถทำได้ตามระเบียบอื่น โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคมได้เสนอราคาแข่งขันกันเองด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กำหนดโดยไม่เปิดเผขตัวเลขที่มีการเสนอราคม (Sealed Bid Auction)

กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 2. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 3. แนวทางการปฏิบัติในการขอหารือ ผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
 4. แนวทางการเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ
 5. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 6. การกำหนดทะเบียนรายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
 7. การผ่อนผันและแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 8. ซ้อมความเข้าใจเรื่องมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง
 9. การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 10. ขอรายชื่อคณะกรรมการประกวดราคาที่มิได้เป็นข้าราชการ
 11. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
 12. การพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ
 13. การเพิ่มความคล่องตัวและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 14. การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
 15. อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา
 16. หนังสือเวียน Fix ค่าใช้จ่าย
 17. หนังสือเวียน 30 ก.ค.2555 minimum bid
ขั้นตอนการให้บริการ
 
 1. ขั้นตอนการให้บริการตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
Download
 
 1. สัญญา 3 ฝ่าย
 2. แบบ บก.

 3. - บก 001-1 แบบแจ้งรายชื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
  - บก 001-2 แบบตอบรับการแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา
  - บก 002-1 แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และขอให้กำหนดวัน เวลา                      และสถานที่เสนอราคา
  - บก 002-2 แบบตอบรับการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และขอให้กำหนดวัน เวลา                      และสถานที่เสนอราคา
  - บก 003-1 แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
  - บก 003-2 แบบตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลางฯ และวัน เวลา
  - บก 004-1 แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
  - บก 004-2 แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น
  - บก 004-3 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์_คัดค้าน ผลการคัดเลือกเบื้องต้น
  - บก 005 แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
  - บก 006 แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
  - บก 007 แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา
  - บก 007-1 แบบแจ้งรายชื่อ เพื่อประกาศเป็นผู้หมดสิทธิเสนอราคา
  - บก 008 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
  - บก 009 แบบเสนอราคา กรณีขยายเวลาเสนอราคา
  - บก 010-1 แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา
  - บก 010-2 แบบแจ้งการยกเลิกการจัดหาพัสดุ
                       กรณีผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นชอบตามมติคณะกรรมการประกวดราคา

  - บก 010-3 แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา
  - บก 010-4 แบบแจ้งเพื่อระงับการดำเนินการจัดหาพัสดุ ขั้นตอนต่อไป
                       กรณีมีการอุทธรณ์_ร้องเรียนผลการพิจารณาการเสนอราคา

  - บก 010-5 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์_ร้องเรียน ผลการพิจารณาเสนอราคา
  - บก 020 แบบแจ้งให้ไปทดสอบ_ตรวจสอบเพื่อ เตรียมขึ้นทะเบียน
                   รายชื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์

  - บก 021 แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้บริการตลาดกลางฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคา
                   ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

   

 
หน้าแรก l ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น l ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี l ระเบียบกรุงเทพมหานคร

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : [email protected]
© Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.