หน้าแรก ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกรุงเทพมหานคร

วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การจัดซื้อหรือจัดจ้างตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ.2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 แต่ไม่รวมถึงการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงานการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษหรือวิธีกรณีพิเศษ โดยกำหนดให้ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแข่งขันกันเอง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลา และ ณ สถานที่ที่กำหนดโดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (Sealed Bid Auction)

กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
 1. ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 2. แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 3. อัตราค่าใช้จ่ายตลาดกลาง
 4. หนังสือเวียน Fix ค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนการให้บริการ
 
 1. ขั้นตอนการให้บริการตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
Download
 
 1. คู่มือการนำร่าง TOR และร่างเอกสารการประมูลลงประกาศทางเว็บไซต์
 2. ตัวอย่างเอกสารประมูลจ้างฯ-ใหม่
 3. ตัวอย่างเอกสารประมูลซื้อ-ใหม่
 4. แบบ กวอ.

 5. - กวอ.001-1 แบบแจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง ฯ และขอให้กำหนดวัน เวลา
                         และสถานที่เสนอราคา

  - กวอ.001-2 แบบตอบรับการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง ฯ และกำหนดวัน เวลา
                         และสถานที่เสนอราคา

  - กวอ.002-1 แบบแจ้งขอให้เปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลาง ฯ และวัน เวลา
                         และสถานที่เสนอราคา

  - กวอ.002-2 แบบตอบรับการขอเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการตลาดกลาง ฯ และวัน เวลา
                         และสถานที่เสนอราคา

  - กวอ.003-1 แบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น
  - กวอ.003-2 แบบอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น
  - กวอ.003-3 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ คัดค้านผลการคัดเลือกเบื้องต้น
  - กวอ.004 แบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
  - กวอ.005 แบบแจ้งชื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
  - กวอ.006 แบบประกาศผู้หมดสิทธิเสนอราคา
  - กวอ.007 แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
  - กวอ.008-1 แบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา
  - กวอ.008-2 แบบแจ้งการยกเลิกการประมูล
                         กรณีผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างไม่เห็นตามมติคณะกรรมการดำเนินการประมูล ฯ

  - กวอ.008-3 แบบอุทธรณ์ผลการพิจารณาการเสนอราคา
  - กวอ.008-4 แบบแจ้งเพื่อระงับการดำเนินการประมูลขั้นตอนต่อไป
                         กรณีการอุทธรณ์ ร้องเรียนผลการพิจารณาการเสนอราคา

  - กวอ.008-5 แบบแจ้งผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ ร้องเรียน ผลการพิจารณาเสนอราคา
  - กวอ.009 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  - กวอ.009 แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  - กวอ.010 แบบแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลาง ฯ เพื่อเตรียมระบบการเสนอราคา
                     ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  - กวอ.011 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   

 
หน้าแรก l ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น l ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี l ระเบียบกรุงเทพมหานคร

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : [email protected]
© Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.