บีส ไดเมนชั่น ประมูล โปร่งใส ลดต้นทุน
หน้าแรกเกี่ยวกับบริษัทใบอนุญาต gprocurementผลงานการให้บริการสถานที่ประมูลกรณีศึกษา
บีส ไดเมนชั่น ประมูล รัฐบาล เอกชน :: สถานที่จัดประมูล::  

ตารางสถานที่ในการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภาคเหนือ
จังหวัด
สถานที่จัดประมูล
จำนวนห้อง
เคาะราคา
สังเกตการณ์
กรุงเทพฯ
ปทุมธานี
1. บริษัทบีสไดเมนชั่น (สำนักงานใหญ่)
    979/79-80 อาคาร S.M. Tower ชั้น 26
    ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท 10400
20
2
2. บริษัทบีสไดเมนชั่น (สำนักงานใหญ่)
    979/3-4 อาคาร S.M. Tower ชั้น 32
    ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท 10400
19 4
3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม เลขที่ 979/3-4 ชั้น 17
    ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
4 1
4. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 979/3-4 ชั้น 19
    ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ
5 1
นนทบุรี
บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (สำนักงานประจำจังหวัด)
อาคาร เอ็น วี เแพลนเน็ต ชั้น 4 เลขที่ 88/88 หมู่ที่ 2
ซ.งามวงค์วาน 6 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
12
4
กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อาคารน้ำเพชร
ชั้น 1,2 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร
25
1
เชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาคารสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
14
3
เชียงใหม่
บริษัทบีสไดเมนชั่น (สำนักงานประจำจังหวัด)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชั้น 2
เลขที่ 63 ถนนเชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
25
3
นครสวรรค์
1. มหาวิทยาลัยภาคกลาง อาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี ชั้น 1
    ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
21
2
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ ชั้น 1 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์
6 1
3. สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์
    ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ (หลังเก่า) ชั้น 2
    ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6000
8 1
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
    อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 1-5 เลขที่ 398 หมู่ 9
    ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 6000
12 1
ตาก
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
ถ.รามคำแหง ต.หัวเดียด อ.เมือง จ.ตาก 6300
10
1
พะเยา
ร้านโฟมเน็ต 2/2 หมู่ 8 ต.หน่วย อ.เชียงคำ จ.พะเยา
6
1
พิจิตร
1. บริษัทบีสไดเมนชั่น (สำนักงานประจำจังหวัด)
    อาคารวีอาร์พลาซ่า ชั้น 2 เลขที่ 16/17
    ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
15
2
2. โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา เลขที่ 136 หมู่ 3
    ถนนตะพานหิน-บางมูลนาก ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
5
1
พิษณุโลก
1. บริษัทบีสไดเมนชั่น (สำนักงานประจำจังหวัด)
    อาคารไทยศิวารัตน์ ชั้น 4 เลขที่ 59/15
    ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ. เมือง จ. พิษณุโลก
23
3
2. มหาวิทยาลัยนเรศวร
    อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
    เลขที่ 99 หมู่ที่ 9 ถ. พิษณุโลก - นครสวรรค์ อ. เมือง จ. พิษณุโลก
20
2
แพร่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่ - เฉลิมพระเกียรติ
ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140
7
1
ลำปาง
1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    เหมืองแม่เมาะจังหวัดลำปาง เลขที่ 801
8
1
2. กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อาคารมณีบรรพต
    กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟน. เลขที่ 794 หมู่ 6
    ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
12
1
3. กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อาคารเขลางค์สดุดี
    กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟน. เลขที่ 794 หมู่ 6
    ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
12 1
4. กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อาคารสมานฉันท์ธัชชวาล
    กองศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ กฟน. เลขที่ 794 หมู่ 6
    ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
18 1
ลำพูน
ร้านมาสเตอร์ คอมพ์ เลขที่ 164 ถนนรอบเมืองนอก
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
5
1
อุทัยธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ถนน333 ตำบลสระแกกรัง อ.เมือง 61000
9
1
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อาคารเลขที่ 27
ถ. อินใจมี ต. ท่าอิฐ อ.เมือง จ. อุตรดิตถ์
5
1

ตารางสถานที่ในการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
ภาคกลางแะละภาคตะวันออก
จังหวัด
สถานที่จัดประมูล
จำนวนห้อง
เคาะราคา
สังเกตการณ์
กาญจนบุรี
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
    70 ก หมู่ที่ 4 ต. หนองบัว อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
8
1
2. สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดกาญจนบุรี
เลขที่ 151 หมู่ที่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
32 1
สุพรรณบุรี
ไมโครช็อป 100 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
20
1
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดราชบรี
ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
ราชบุรี
7
1
เพชรบุรี
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี 38 หมู่ 8
    ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้น อ. เมือง จ. เพชรบุรี 76000
7
1
2. วิทยาลัยรสารพัดช่างเพชรบุรี 98 หมู่ 9 ถ.บันไดอิฐ ต.ไร่ส้ม อ.เมืองจ. เพชรบุรี
10 1
สระบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริงราษฎร์บำรุง ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18000
9
1
นครนายก
โรงเรียนอนุบาลนครนายก ถ. ศรีเมือง อ. เมือง จ. นครนายก
5
1

ตารางสถานที่ในการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
ภาคตะวันออก
จังหวัด
สถานที่จัดประมูล
จำนวนห้อง
เคาะราคา
สังเกตการณ์
ระยอง
1. โรงเรียนพัฒนศาสตร์ 18/38 หมู่ 3
    ถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000
2
1
2. ศูนย์การศึกษาและพัฒนาบุคลากร โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC
    309 ม.5 ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง 21000
8
1
จันทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาคารสำนักวิทยบริการ อ. เมือง จ. จันทบุรี
5
1
ชลบุรี
1. บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (สำนักงานประจำจังหวัด)
    ใกล้กับโรงพยาบาลเอกชล ร้านคอมพริ้นท์ (ชั้น 2)
    อาคารเลขที่ 30/40 หมู่ 4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี
20
1
2. มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6
    เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
14 1
3. ศูนย์สมุทรกีฬา สมาคมเรือใบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 5 1
ปราจีนบุรี
อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
6
1
สระแก้ว
วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว อาคารคอมพิวเตอร์
ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว
7
1
ตราด
สำนักงานคลังจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด
ถ.ราษฎร์นิยม ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
10
1

ตารางสถานที่ในการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด
สถานที่จัดประมูล
จำนวนห้อง
เคาะราคา
สังเกตการณ์
นครราชสีมา
1. เลขที่ 61/1-2 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
18
2
2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ ชั้น 2
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111 ถนนมหาวิทยาลัย
    ต.สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา
16
1
3. เลขที่ 620/3 ถ.สืบศิริ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
38
3
บุรีรัมย์
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อาคารอำนวยการ
55 ถ. พิทักษ์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 31000 อาคาร 4
12 2
สุรินทร์
1. โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ อาคารบุญนาค ถนนเทศบาล 1
    อ.เมือง จ.สุรินทร์ ชั้น 2
6
1
2. สุรินทร์อินเตอร์เน็ทเวร์ค เลขที่ 6/13 ถนนหลักเมือง
    อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
46 3
ศรีสะเกษ
โรงเรียนศรีสะเกษบริหารธุรกิจ เลขที่ 63 หมู่ 8
ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
11
1
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (สำนักงานประจำจังหวัด)
ชั้น 4 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ 85 ถ.สถลมาร์ค
ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190
30
3
ชัยภูมิ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
    167 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3600
18
1
2. วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ 240 ถ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสาย 2
    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 3600
26
2
อำนาจเจริญ
โรงเรียนอำนาจเจริญ ถ. ชยางกูร อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ
9
1
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ชั้น 2
ต.เมือง จ.อุดรธานี 4100
20
3
ขอนแก่น
1. บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด (สำนักงานประจำจังหวัด)
    อาคารยูพลาซ่า ชั้น 3 เลขที่ 123/1203 หมู่ที่ 16
    ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
34
1
2. โรงเรียนอานเซอร์เทค เลขที่ 159-161 ถ.ศรีจันทร์
    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
10 1
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123
    ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
8
1
ร้อยเอ็ด
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ถนนเทวาภิบาล
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
8
1
กาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ อาคารเรียนรวมชั้น 2
เลขที่ 15 ต.สงเปลือย อ.นามน จ. กาฬสินธุ์
6
1
นครพนม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เลขที่ 92
ถ.กลางเมือง ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม 48000
6
1
หนองคาย
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์หนองคาย
7
1
เลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศูนย์คอมพิวเตอร์
เลขที่ 234 ต.ในเมือง อ.เมือง จ. เลย 42000
10
1
มหาสารคาม
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม ชั้น 5
    เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
5
1
2. สำนักงานคลังจังหวัด มหาสารคาม
    ศาลากลางจังหวัด มหาสารคาม ชั้น 1
    ถ.เลี่ยงเมือง-ร้อยเอ็ด ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
15
1
3. หจก.มหาสารคาม บิซิเนส คอมพิวเตอร์ เซ็นเตอร์
    194/47 ถ.อัตถบัญชา ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
6
1

ตารางสถานที่ในการจัดประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
ภาคใต้
จังหวัด
สถานที่จัดประมูล
จำนวนห้อง
เคาะราคา
สังเกตการณ์
ภูเก็ต 15/22 ถนนมนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
3
1
ชุมพร บริษัท ฟรีอินเตอร์เน็ท จำกัด เลขที่ 111/13
ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
8 1
พัทลุง วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง อาคาร 5 ชั้น 1
ถ.ช่วยทุกข์ราษฎร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
5
1
ยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สำนักงาน อธิการบดี (งานพัสดุ) อ. เมือง จ. ยะลา
8
1
สุราษฎร์ธานี 1. อาคาร AIC ศูนย์วิทยสนเทศ 148/93-95
    ถนนกาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
16
2
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 8-9 อาคาร P.C TOWER
    91/1 หมู่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
12
1
ตรัง วิทยาลัยเทคนิคตรัง 96 หมู่ 4
ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
7
1
ระนอง โรงเรียนระนองเทคโนโลยี ชั้น 1
เลขที่ 74/6 หมู่ 1 ต.หงาว อ.เมือง จ.ระนอง 85000
6
1
สงขลา บริษัท บีส ไดเมนชั้น จำกัด (สำนักงานประจำจังหวัด)
อาคารจุลดิศ พลาซ่า ชั้น 2 เลขที่ 200/202,204,206
ถ.นิพัทธ์อุทิศ 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
22
3
นครศรีธรรมราช 1. บริษัท บีส ไดเมนชั้น จำกัด (สำนักงานประจำจังหวัด)
    1/56, 1/58 หมู่บ้านเมืองทอง ซ.1 ถ.ภักดีโหฆษิตกุลพร
    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
24
1
2. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานบริการลูกค้าชั้น 2
    เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
6
1 
หน้าแรก l เกี่ยวกับบีส ไดเมนชั่น l ผลงานการให้บริการ l ใบอนุญาต gprocurement l สถานที่ประมูล l กรณีศึกษา

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : [email protected]
© Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.