บีส ไดเมนชั่น ประมูล โปร่งใส ลดต้นทุน
หน้าแรกเกี่ยวกับบริษัทใบอนุญาต gprocurementผลงานการให้บริการสถานที่ประมูลกรณีศึกษา

กรณีศึกษา :


การจ้างเหมาจัดทำ
'บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์'
(Smart Card)
ของกระทรวงไอซีที ด้วยวิธี e-Auction


ความเป็นมา  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความประสงค์จะเปิดประมูลจ้างเหมาจัดทำ “บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์” (Smart Card) จำนวน 12 ล้านใบ ในวงเงินงบประมาณ 1,306 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเปิดประมูลเป็นครั้งที่สอง โดยก่อนหน้าที่ได้มีการเปิดการประมูลไปแล้วโดยผ่านบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางรายอื่นแต่ไม่สามารถปิดตลาดประมูลได้ เนื่องจากราคาของผู้ที่ชนะการประมูลนั้น ยังไม่เป็นที่น่าพอใจกับทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้นจึงได้มีการเปิดการประมูลเป็นครั้งที่สอง โดยได้มอบหมายให้ทาง บีส ไดเมนชั่น ผู้ให้บริการระบบการบริหารการสั่งซื้อด้วยวิธีการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction service provider) เข้ามาทำการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนการสั่งซื้อด้วยวิธีดังกล่าว


การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางในการประยุกต์การจ้างเหมาจัดทำ
'บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์' (Smart Card) ด้วยวิธี e-Auction
 

จากการศึกษาข้อมูลเดิมในการเปิดประมูลครั้งแรก พบว่ามีบริษัทที่เข้าร่วมประมูลเพียง 3 ราย และรูปแบบการประมูลที่ใช้เป็นรูปแบบการประมูลที่เรียกว่า 'English Reverse Auction' ซึ่งเป็นรูปแบบการประมูลที่ผู้ค้าที่เข้าร่วมประมูลจะทราบการเปลี่ยนแปลงของราคาประมูล และทราบว่าราคาประมูลที่ต่ำที่สุดคือเท่าไร ประกอบกับการจ้างเหมาจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) นั้นประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การผลิตตัวบัตร การผลิตตัวชิพ และซอร์ฟแวร์ ซึ่งบริษัทที่เข้าร่วมนั้นต้องสามารถจัดทำได้ทั้ง 3 ส่วน


ดังนั้น จากข้อมูลเบื้องต้น ทีมงานของบีส ไดเมนชั่น ได้ดำเนินการวิเคราะห์เพื่อศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการนำเอาวิธีการ e-Auction เข้ามาประยุกต์ใช้ และสรุปเป็นแนวทางและเรียนเสนอแก่ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่าในกรณีที่มีผู้ค้าจำนวนน้อยรายเพื่อให้เกิดการแข่งขันราคาที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบการประมูลที่เหมาะสม ควรจะเป็นรูปแบบการประมูลแบบ “Sealed Bid Auction” ซึ่งเป็นการประมูลที่ผู้ค้าไม่ทราบราคาประมูลของคู่แข่งรายใดและไม่ทราบว่าราคาประมูลต่ำสุดอยู่ที่เท่าไร จะทราบแต่การเปลี่ยนแปลงราคาของผู้ค้ารายนั้นๆ เท่านั้น
ความสำเร็จที่ได้รับจากการประยุกต์การจ้างเหมาจัดทำ
'บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์' (Smart Card) ด้วยวิธี e-Auction
 

ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เปิดตลาดมีความพึงพอใจเป็นอย่างสูงจากความสำเร็จที่ได้รับ กล่าวคือ
ประหยัดต้นทุนในการจ้างเหมาจัดทำ "บัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์" กว่า 30% จากราคาเดิมที่ประมูลได้ในรอบแรกคือ 1,306.80 ล้านบาท เป็นราคาที่ประมูลโดยวิธี Sealed Bid Auction คือ 888 ล้านบาท
รูปแบบการประมูลแบบ "Sealed Bid Auction" เป็นรูปแบบการเสนอราคาที่ดีกว่า รูปแบบ "English Reverse Auction"
เข้าถึงกลุ่มผู้ขายรายใหม่ที่มีศักยภาพในการขายสินค้า
สร้างความโปร่งใสในกระบวนการประมูลจัดซื้อมากยิ่งขึ้น
และปัจจุบัน กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีนโยบายที่จะนำรูปแบบการประมูล ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้กับสินค้าและบริการอื่นๆ ต่อไปหากท่านมีความสนใจต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการด้วยวิธี e-Auction สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
โทร: 0-2298-0345-54 โทรสาร: 0-2298-0331-2อีเมล์: [email protected]

บีส ไดเมนชั่น ประมูล โปร่งใส ลดต้นทุน


 
หน้าแรก l เกี่ยวกับบีส ไดเมนชั่น l ผลงานการให้บริการ l ใบอนุญาต gprocurement l สถานที่ประมูล l กรณีศึกษา

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : [email protected]
© Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.