บีส ไดเมนชั่น ประมูล โปร่งใส ลดต้นทุน
หน้าแรกเกี่ยวกับบริษัทใบอนุญาต gprocurementผลงานการให้บริการสถานที่ประมูลกรณีศึกษา
บีส ไดเมนชั่น ประมูล รัฐบาล เอกชน :: ผลงานการให้บริการ ::  
ด้วยประโยชน์ของการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-Procurement เป็นผลให้ บีส ไดเมนชั่น ได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากองค์กรทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมตลอดจน องค์กรธุรกิจ เอกชน เลือกใช้บริการของ บีส ไดเมนชั่น อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น...

รายชื่อผู้ใช้บริการบริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด (ส่วนราชการส่วนกลาง)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงคมนาคม, กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, กระทรวงศึกษาธิการ สำนักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงการคลัง, กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, กระทรวงยุติธรรม, ทบวงมหาวิทยาลัย, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงต่างประเทศ , กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น

รายชื่อผู้ใช้บริการบริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด (รัฐวิสาหกิจ)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย, การรถไฟฟ้ามหานคร, การทางพิเศษแห่งประเทศไทย, การประปานครหลวง, บริษัท ที โอ ที จำกัด(มหาชน), องค์การสวนยาง , องค์การอุตสาหกรรมป่าไม,้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สถาบันการบินพลเรือน, การประปาส่วนภูมิภาค, การเคหะแห่งชาติ, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น

รายชื่อผู้ใช้บริการบริษัท บีสไดเมนชั่น จำกัด (ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น)

องค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตำบล, สำนักงานเทศบาล, ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น

ตารางสรุปตัวอย่างของหน่วยงาน
(ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น) ที่ใช้บริการ e-Auction ของบีส ไดเมนชั่น
ส่วนราชการส่วนท้องถิ่น
จังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
กระบี่ / กำแพงเพชร / ฉะเชิงเทรา / ชัยภูมิ / ตราด / ตาก / นครนายก / นครสวรรค์ / ประจวบคีรีขันธ์ / ปัตตานี / พิษณุโลก / เพชรบุรี / ภูเก็ต / ยโสธร / ยะลา / ระยอง / ลำปาง / สมุทรสงคราม / พิจิตร / สมุทรสงคราม / สมุทรปราการ / อุดรธานี / อำนาจเจริญ เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนตำบล กาญจนบุรี / กำแพงเพชร / ขอนแก่น / จันทบุรี / ฉะเชิงเทรา / ชัยภูมิ / เชียงราย / ชุมพร / เชียงใหม่ / ตราด / นคร/ราชสีมา / นครศรีธรรมราช / นครสวรรค์ / นนทบุรี / บุรีรัมย์ ปทุมธานี / อยุธยา /พิษณุโลก / เพชรบุรี / อุบลราชธานี / อุทัยธานี / อุตรดิตถ์ / อ่างทอง / สุรินทร์ / สุพรรณบุรี / สุโขทัย / สตูล / สงขลา / ศรีสะเกษ / เลย / ร้อยเอ็ด / ยโสธร / แม่ฮ่องสอน / ภูเก็ต เป็นต้น

ตารางสรุปตัวอย่างของหน่วยงาน
(ส่วนราชการส่วนกลาง) ที่ใช้บริการ e-Auction ของบีส ไดเมนชั่น
กระทรวง
หน่วยงานภายใต้กระทรวง
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดฯ / กรมประชาสัมพันธ์ / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
กระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดฯ / กองบัญชาการทหารสูงสุด / กองทัพบก / กองทัพเรือ / กองทัพอากาศ
กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดฯ กรมธนารักษ์ / กรมศุลกากร / กรมสรรพสามิต / กรมสรรพากร / สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดฯ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดฯ / สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดฯ / กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานปลัดฯ / กรมชลประทาน / กรมพัฒนาที่ดิน / สำนักงานปฏิรูปที่ดิน / สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก / กรมการขนส่งทางอากาศ / กรมทางหลวง / กรมทางหลงชนบท /สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดฯ / กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง /
กรมทรัพยากรธรณี / กรมอุทยานแห่งชาติ
กระทรวงเทคดนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดฯ
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดฯ
กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดฯ / กรมโยธาธิการและผังเมือง / กรุงเทพมหานคร
กระทรวงยุติธรรม กรมบังคับคดี / กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก / กรมราชทัณฑ์ / สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน / สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดฯ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดฯ / สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา / ม.ขอนแก่น / ม.เชียงใหม่ / ม. มหาสารคาม / ม.มหิดล / ม.ศรีนครินทรวิโรฒ / ม.สุโขทัยธรรมาธิราช / ม.ราชภัฏจันทรเกษม / ม.ราชภัฎพระนคร / ม.วลัยลักษณ์ / ม.แม่ฟ้าหลวง
กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดฯ / กรมการแพทย์ / กรมควบคุมโรค / กรมอนามัย
กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม / สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม / สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ตัวอย่าง งานที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี) ที่ บีส ไดเมนชั่น เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางฯ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่องาน
มูลค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง
สนง.ประกันสังคม
จัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศแรงงาน
2,897,735,651.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ก่อสร้างโครงการระบบเก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุมความปลอดภัย
ด้านการจราจรของทางพิเศษสายบางพลี-สุขสวัสดิ์ และทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 ฯ
2,625,868,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร สัญญาที่3
2,303,884,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จ้างโครงการก่อสร้างทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี
2,234,346,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร สัญญาที่ 2
2,025,278,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร สัญญาที่ 1
1,883,288,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ฝ่ายบริหารโครงการ)
จ้างเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระบบ 115-22 เควี
781,627,000.00
สำนักก่อสร้างทาง
(กรมทางหลวงชนบท)
จ้างก่อสร้างถนนสายแยก ทล.3 ฟ เคหะบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
628,492,000.00
สำนักก่อสร้างทางที่2( กรมทางหลวง)

งานจ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 22 สายอุดรธานี-อ.หนองหานฯ
499,128,916.07
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงขยายการประปาขอนแก่น
492,700,000.00
กรมชลประทาน(สามเสน)
จ้างก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ โครงการห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
477,595,223.07
กรมชลประทาน(สามเสน)
ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ในลำน้ำปิง พร้อมรื้อย้ายฝายเก่า 3 แห่ง
อ.สารภี อ.เมือง จ.เชียงใหม่
466,539,824.21
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร
( พื้นที่บางหญ้าแพรก ระยะที่ 1 ) จังหวัดสมุทรสาคร
463,265,800.00
สำนักก่อสร้างทางที่2( กรมทางหลวง)
จ้างทำการก่อสร้างทางหลวงหมายเลขที่31สามแยกทางเข้าแหลมฉบัง-บรรจบทางหลวงหมายเลข 36
429,634,337.40
สำนักก่อสร้างทางที่2( กรมทางหลวง)
จ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สายอำนาจเจริญ
368,952,835.85
กรมชลประทาน(สามเสน)
โครงการผันน้ำจากคลองจรเข้สามพัน
(รับน้ำจากเขื่อนแม่กลอง) อ่างหนองนาทะเล
366,947,263.68
กรมชลประทาน(สามเสน)
จ้างก่อสร้างระบบสูบน้ำแนวท่อส่งน้ำส่วนเหนือ
(แม่น้ำชี-อ่างเก็บน้ำบ้านห้วยตะคร้อ) จ.นครราชสีมา
343,821,000.00
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะแพทย์ศาสตร์ จำนวน 1 หลัง
304,917,391.96
กรมชลประทาน(ชลบุรี)
จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำด้วยท่อจากอ่างเก็บน้ำดอกกราย
ไปอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล พร้อมอาคารประกอบ
285,537,296.78
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร สัญญาที่ 4
274,918,000.00
สำนักก่อสร้างทางที่2( กรมทางหลวง)
จ้างก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3268 สายบางพลี
264,166,724.52
รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช
อาคารอุบัติเหตุ 10 ชั้น
261,729,393.00
การประปาส่วนภูมิภาค
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านเขาหลัก
ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
242,650,000.00
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
233,344,000.00
สำนักก่อสร้างทาง
(กรมทางหลวงชนบท)
จ้างก่อสร้างถนนสาย บ.เหล่านาดี อำเภอมัญจาคีรี,เมือง จังหวัดขอนแก่น
220,188,000.00
สนง.ประกันสังคม
จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน
ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น
203,951,000.00
กรมสรรพากร
เช่าวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูงทั่วประเทศ ของกรมสรรพากร
197,000,000.00
กรมการขนส่งทางอากาศ
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ อาคารโรงเก็บเครื่องมือกล
และอาคารที่ทำการดับเพลิง ที่ท่าอากาศยานน่าน
187,533,650.00
สำนักก่อสร้างทาง
(กรมทางหลวงชนบท)
จ้างก่อสร้างถนนสายเข้าท่าเทียบเรือน้ำลึกปากบารา (ตอนที่ 1)
อำเภอละงู จังหวัดสตูล
177,262,000.00
กรมชลประทาน(ลำปาง)
ก่อสร้างทำนบดินหัวงานและประกอบอาคาร
ประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ใจ อำเภอแม่ใจ
170,361,322.68
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
อาคารเรียนรวมพร้อมระบบสาธาณูปการ( ศูนย์ลำปาง ) 1 หลัง
159,597,957.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงขยายการประปาภูเก็ต (บางเหนียวดำ)
151,940,000.00
โรงพยาบาลอ่างทอง
งานก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง
145,279,000.00
สำนักบริหารบำรุงทาง(กรมทางหลวง)
งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงทางหลวงหมายเลข305
139,918,200.00
สำนักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
135,000,000.00
สำนักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน
ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
135,000,000.00
กรมบัญชีกลาง
กรมบัญชีกลาง
127,500,000.00
สำนักบริหารบำรุงทาง(กรมทางหลวง)
งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข 212
125,000,000.00
สำนักบริหารบำรุงทาง(กรมทางหลวง)
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข 1095 ตอน
ต่อเขตแขวงฯเชียงใหม่ที่ 3
124,373,995.00
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ม.ธรรมศาสตร์
ก่อสร้างอาคารทางกลุ่มสังคมศาสตร์ ระยะที่ 5
122,654,291.00
สำนักบริหารบำรุงทาง(กรมทางหลวง)
งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข 305
119,872,785.00
กรมชลประทาน(ชลบุรี)
จ้างก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองท่าลาด จ.ฉะเชิงเทรา
118,447,000.00
สำนักบริหารบำรุงทาง(กรมทางหลวง)
งานจ้างเหมาปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 9
115,463,108.00
กรมประมง
จ้างเหมาต่อเรือเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 65 ฟุต
ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 28 นอต จำนวน 2 ลำ
110,000,000.00
สำนักบริหารบำรุงทาง(กรมทางหลวง)
จ้างเหมากิจการบำรุงรักษาทางหลวงหมานเลข 4
110,000,000.00
สำนักบริหารบำรุงทาง(กรมทางหลวง)
จ้างเหมากิจการบำรุงรักษาทางหลวงหมานเลข 4
109,999,735.00
สำนักบริหารบำรุงทาง(กรมทางหลวง)
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข 117
109,999,649.00
สำนักบริหารบำรุงทาง(กรมทางหลวง)
งานจ้างเหมาบำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข 2
109,048,940.75
สำนักบริหารบำรุงทาง(กรมทางหลวง)
งานจ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงหมายเลข 108
108,034,749.00
สนง.โยธาธิการและผังเมือง
(เชียงใหม่)
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์นันทนาการห้วยหยวก
อำเภอเมืองฯ จังหวัดเชียงใหม่
106,523,000.00
กรมชลประทาน(ชลบุรี)
ก่อสร้างปรับปรุงฝายยางจันทบุรี
101,013,110.49
สำนักก่อสร้างทาง
(กรมทางหลวงชนบท)
โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง, จันทบุรี, ตราด
100,000,000.00
สนง.สลากกินแบ่งรัฐบาล
จัดจ้างระบบพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
100,000,000.00

ตัวอย่าง งานที่มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง
(ตามระเบียบการคลัง) ที่ บีส ไดเมนชั่น เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางฯ
ชื่อหน่วยงาน
ชื่องาน
มูลค่าจัดซื้อ/จัดจ้าง
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ICT บัตรประชาชนเอนกประสงค์ 1,306,800,000.00
โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 1,264,377,781.30
กรมชลประทาน(กำแพงเพชร)

จ้างก่อสร้างโครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) 864,863,738.37
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ Server 653,850,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงขยายการประปาอุบลราชธานี 508,464,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงขยายการประปาขอนแก่น 492,700,000.00
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จ้างติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสด 406,600,000.00
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต : จ้างก่อสร้างโครงการ
"บ้านคุณพุ่ม" จำนวน 2 รายการ
373,881,673.00
สนง.เทศบาล(สุรินทร์)
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 348,628,820.74
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา 342,254,344.86
สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ซื้อระบบและอุปกรณ์พร้อมการติดตั้ง
ตามโครงการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด
325,466,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ฝ่ายบริหารโครงการ)
ประกวดราคาเลขที่ PEA-TSD.8.1.P-3.3 Group A/2548 : ประกวดราคาเลขที่ PEA-TSD.8.1.P-3.3 Group A/2548 300,852,000.00
กรมชลประทาน(พิษณุโลก)
งานจ้างก่อสร้าง 294,981,273.81
สนง.สาธารณสุข(สมุทรปราการ)
อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในโรงพยาบาลบางพลี 284,940,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงขยายการประปาอุดรธานี 276,800,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงขยายการประปาอุดรธานี 276,800,000.00
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ 10 ชั้น
ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
271,544,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ จัดจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ณ เทคโนโลยี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
266,130,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ สำนักงานประปาพัทยา จังหวัดชลบุรี 262,150,000.00
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ ศูนย์ปฏิบัติการถ่ายทอด
เทคโนโลยี : ณ เทคโนธานี
259,501,000.00
กรมชลประทาน(ชลบุรี)
จ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำระบายน้ำและอาคารประกอบ
เลขที่ E.จ05/2548 (กส.1/09)
246,396,120.81
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงขยายการประปามุกดาหาร 246,000,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงขยายการประปาพิษณุโลก 242,890,000.00
ท่าอากาศยานไทย
ปรับปรุงขยายห้องโดยสารสนามบินภูเก็ต 211,203,488.66
สนง.เทศบาล(ภูเก็ต)
ก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 189,780,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ก่อสร้างวางท่อทางหลวงหมายเลข 407 จังหวัดสงขลา 189,390,000.00
กรมชลประทาน(ขอนแก่น)
ก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบโครงการ
พัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง(ตอนบน) สชป.6(จ)E02/2548
189,000,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
จัดหาน้ำสะอาดเกาะพงัน จ.สุราษฎร์ธานี 183,799,250.00
คณะแพทย์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ มศว. คณะแพทย์
อาดารเรียนและปฎิบัติการคณะแพทย์ศาสตร์ จำนวน 1 หลัง 180,000,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ฝ่ายบริหารโครงการ)
งานจ้างเหมาก่อสร้างและปรับปรุงสถานีไฟฟ้าระบบ 33 kV 178,286,000.00
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ติดตั้งระบบเทคโนโลยีฯ 178,000,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปากาญจนบุรี 173,839,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงขยายการประปาสีคิ้ว 171,248,000.00
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม.ขอนแก่น
ก่อสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ พร้อมครุภัณฑ์ 1หลัง 164,567,600.00
กรมชลประทาน(สามเสน)
โครงการห้วยตะแบง จ้างก่อสร้างเขื่อนดินหัวงาน และอาคารประกอบ 163,988,370.19
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ
คณะวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ 1 หลัง
163,012,398.00
กรมการสื่อสารทหาร
โครงการร่วมใช้ระบบใยแก้วนำแสง 157,120,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ปรับปรุงขยายการประปาภูเก็ต (บางเหนียวดำ) 151,940,000.00
กรมการขนส่งทางอากาศ
ซื้อรถดับเพลิงขนาดกลางจำนวน 10 คัน เลขที่ 2/2549 145,830,000.00
กรมชลประทาน(ชลบุรี)
ก่อสร้างระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่-อ่างเก็บน้ำหหนองปลาไหล 141,239,703.59
กรมการสื่อสารทหาร
จัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูงฯ 140,000,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค
ก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาลำพูน 138,600,000.00
กรมการขนส่งทางอากาศ
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ อาคารเก็บเครื่องมือกล
และอาคารที่ทำการดับเพลิง ท่าอากาศยานน่าน
137,480,000.00
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ฝ่ายบริหารโครงการ)
ประกวดราคาเลขที่ PEA-TSD.8.1.P-3.3 Group B/2548 136,051,000.00
สำนักการระบายน้ำ
กรุงเทพมหานคร
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ
ถนนแจ้งวัฒนะไปลงสู่คลองบางตลาด
132,569,000.00
การเคหะแห่งชาติ
จ้างเหมาก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร 130,739,305.00
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
สนง.ปลัดกระทรวงการคลัง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 128,180,000.00
กรมการขนส่งทางอากาศ
ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานน่าน 124,998,825.00
สนง.เทศบาล(สมุทรสาคร)
ก่อสร้างอาคารสนง. 120,476,931.00
โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
ก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน เอกซเรย์ ห้องผ่าตัด
หออภิบาลผู้ป่วยหนักและชันสูตรโรค อาคาร 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง
117,849,000.00
กรมการขนส่งทางอากาศ
จ้างเหมาก่อสร้างทางขับ ลานจอด
พร้อมระบบสาธารณูปโภค ที่ท่าอากาศยานน่าน
112,208,325.76
กรมชลประทาน(สามเสน)
ก่อสร้างประตูระบายน้ำท่าตะเภา 111,110,168.50
รพ.สรรพสิทธิประสงค์
ก่อสร้างอาคารบริการโรคหัวใจ มะเร็ง และอุบัติเหตุ 7 ชั้น 109,757,000.00
โรงพยาบาลอ่างทอง
จ้างก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุ ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยหนัก 6 ชั้น 109,457,000.00
กรมชลประทาน(หนองบัวลำภู)
จ้างก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ
โครงการอ่างเก็บน้ำลำพันชาดน้อย
108,040,337.73
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(ฝ่ายบริหารโครงการ)
PEA-PSR.6.P-3.2 Group A/2548 107,123,100.00
กรมธนารักษ์
Coining Press 3 Units 105,000,000.00
การประปาส่วนภูมิภาค ปรับปรุงขยายการประปาสำนักงานประปาบางคล้า
104,860,000.00
สนง.เทศบาล(กระบี่) จ้างเหมาก่อสร้างโครงการฝังกลบขยะมูลฝอย 100,000,000.00

 
หน้าแรก l เกี่ยวกับบีส ไดเมนชั่น l ผลงานการให้บริการ l ใบอนุญาต gprocurement l สถานที่ประมูล l กรณีศึกษา

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : [email protected]
© Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.