หน้าแรก

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

- บริการ e-Procurement คืออะไร ?
- e-Procurement ลดความสำคัญของการจัดซื้อเดิมหรือไม่ ?
- ผู้ให้บริการ e-Procurement ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร ?
- ทำไมต้องใช้บริการของบีส ไดเมนชั่น ?
- พื้นฐานและความก้าวหน้าในบริการ e-Procurement ?
- หากมีความสนใจบริการ e-Procurement จะสามารถติดต่อ ?

บริการ e-Procurement คืออะไร?
  เป็นการบริการให้คำปรึกษาและการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างแก่องค์กรโดยให้คำแนะนำการบริหารการจัดซื้อที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร ผนวกกับการนำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการเสนอราคาของซัพพลายเออร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับซัพพลายเออร์ในการเสนอราคาโดยไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาหรือสถานที่รวมทั้งเพื่อให้การเสนอราคาเกิดการแข่งขันในลักษณะการประมูลเสนอราคา
e-Procurement ลดความสำคัญของการจัดซื้อเดิมหรือไม่?
  การนำบริการ e-Procurement เข้ามาประยุกต์ใช้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดหาสินค้า/บริการที่องค์กรดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากกระบวนการในการให้บริการเป็นเพียงการเสริมประสิทธิภาพการจัดซื้อจากรูปแบบดั้งเดิมในด้านต่างๆ เช่น การวางแผนและการให้คำปรึกษาแนะนำ (Planning) การหาผู้ค้ารายใหม่ที่มีศักยภาพ (Sourcing) หรือการเพิ่มประสิทธิภาพในการต่อรองราคาสินค้า (Negotiation) ด้วยระบบซอฟต์แวร์การเสนอราคาด้วยวิธีประมูลผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นต้น
ผู้ให้บริการ e-Procurement (e-Procurement service provider) ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร?
 
1) ผู้ให้บริการควรมีประสบการณ์ในการให้บริการ e-Procurement ในสินค้า/บริการประเภทต่างๆ โดยมีผลงานการให้บริการกับลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ทั้งลูกค้าเอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจตลอดจนหน่วยงานราชการเนื่องจากลูกค้าแต่ละกลุ่มจะมีรายละเอียดขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างแตกต่างกันไป นอกจากนี้ผู้ให้บริการควรมีประสบการณ์การบริหาร e-Procurement ทั้งในด้านจำนวนโครงการที่ให้คำปรึกษา มูลค่าของการให้บริการ e-Procurement และระยะเวลาในการให้บริการ รวมทั้งผู้ให้บริการต้องมีความพร้อมทางด้านฐานข้อมูลของซัพพลายเออร์ เพื่อช่วยให้การบริการเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยผู้ใช้บริการสามารถเริ่มต้นทำงานกับผู้ให้บริการได้ทันทีและเกิดความมั่นใจในคุณภาพของการให้บริการ
2) ผู้ให้บริการควรมีทีมงานที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปได้โดยราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการจัดซื้อที่วางไว้
3) ผู้ให้บริการควรมีความเป็นกลาง (Neutrality) โดยไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า/บริการอื่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการตลอดจนซัพพลายเออร์ที่เข้าเสนอราคาประมูลเกิดความมั่นใจเกี่ยวกับข้อมูลราคาและข้อมูลการสั่งซื้ออื่นที่ทำการเสนอผ่านระบบว่าจะไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
4) ผู้ให้บริการควรมีความพร้อมทางด้านของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตลอดจนระบบซอฟแวร์ที่ให้บริการ ทั้งระบบรักษาความปลอดภัยจากผู้บุกรุก การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และการวางเครือข่าย ฯลฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความมั่นใจสูงสุด
ทำไมต้องใช้บริการของบีส ไดเมนชั่น?
 
บีส ไดเมนชั่น เป็นบริษัทที่ให้บริการe-Procurement ตั้งแต่ปี 2543 โดยมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัท ได้รับการแต่งตั้งจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทผู้ให้บริการที่ปรึกษาและระบบซอฟต์แวร์การบริหารการจัดซื้อ/จัดหาสินค้า/บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ให้แก่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัด ปัจจุบัน บีส ไดเมนชั่น มีผลงานการให้บริการ e-Procurement เป็นมูลค่ารวมมากกว่า 94,000 ล้านบาท จำแนกเป็นการให้บริการจัดซื้อ/จัดหาแก่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจกว่า 92,000 ล้านบาท และให้บริการจัดซื้อ/จัดหาแก่ลูกค้าองค์กรเอกชนกว่า 2,000 ล้านบาท โดยครอบคลุมการจัดซื้อ/จัดหากลุ่มสินค้า/บริการในทุกประเภท และช่วยให้หน่วยงาน/องค์กรผู้เปิดตลาดซื้อ สามารถประหยัดต้นทุนการจัดซื้อ/จัดหาสินค้า/บริการได้ (Cost Saving) มากกว่า 10% ของมูลค่าการจัดซื้อ/จัดหาเดิมโดยเฉลี่ย บริษัทมีฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใช้บริการกับบริษัทไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย บีส ไดเมนชั่น จะดำเนินการสำรวจกลุ่มผู้ขายเบื้องต้น ตลอดจนการศึกษาความเป็นได้ในการนำเอาระบบการประมูลออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้กับการจัดซื้อจัดหาในรูปแบบปรกติของบริษัทก่อนสรุปแจ้งให้ทางองค์กรผู้เปิดตลาดซื้อรับทราบอีกครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจได้ว่าการใช้บริการกับทาง บีส ไดเมนชั่น จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้
พื้นฐานและความก้าวหน้าในการให้บริการ e-Procurement ของบีส ไดเมนชั่นเป็นอย่างไร?
 
= การออกแบบการเข้าถึงระบบเป็นแบบ Web-Based Application โดยไม่จำเป็นต้องมีการติดตั้งระบบซอฟแวร์เพิ่มเติมที่เครื่องลูกข่ายของผู้ใช้ จึงช่วยให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกในการเข้าใช้บริการจากในทุกสถานที่ทั่วโลก
= ระบบมีขีดความสามารถสูง สามารถรองรับข้อมูลการซื้อขายที่เกิดขึ้นบนระบบ (Transactions) ได้มากกว่า 70 ครั้ง / นาที โดยสามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ทันทีในระหว่างการประมูล ตลอดจนการเลือกใช้ระบบคอมพิวเตอร์จากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักไม่ว่าจะเป็นระบบฐานข้อมูลจากออราเคิล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากฮิวเลตต์ แพคการ์ต เป็นต้น
= ระบบประมูลออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่าย โดยสามารถจัดรูปแบบการเปิดตลาดประมูลได้หลากหลาย ทำให้การต่อรองราคาผ่านระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หากท่านมีความสนใจในบริการ e-Procurement จะสามารถติดต่ออย่างไร?
  บีส ไดเมนชั่น มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบข้อซักถามและนำเสนอข้อมูล Presentation แก่ท่าน หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ e-Auction หรือต้องการติดต่อเพื่อให้ทีมงานนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจของบีส ไดเมนชั่น ได้ที่

ทีมงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์: 02-298-0345-54 เบอร์โทรสาร: 02-298-0331-2

 
หน้าแรก
บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : [email protected]
© Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.